Algemene Voorwaarden

Verhuur en Huur

  • Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur betreffende het vakantiehuis genaamd De Plashut, gelegen in: Reeuwijk, verder te noemen ‘het gehuurde’;
  • Onder deze overeenkomst is tevens begrepen de inventaris zoals aangetroffen, doch nadrukkelijk niet de boten welke zich bevinden op het terrein waarop het gehuurde is gelegen. Deze boten kunnen uitsluitend gebruikt en gehuurd worden nadat daarover separate afspraken zijn gemaakt met de verhuurder;
  • Het gehuurde mag maximaal door 7 personen worden bewoond en gebruikt.  Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
  • In het gehuurde zijn uitsluitend in overleg met verhuurder honden of katten toegestaan.
  • De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakantiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris en inclusief gas, water en elektriciteit, doch exclusief vaartuigen en toebehoren;
  • Onder de verhuur en huur zijn dekbedden, kussens inbegrepen.  Beddengoed, badhanddoeken en theedoeken zijn niet bij de verhuur in begrepen en worden separaat per gebruiker in rekening gebracht;
  • Roken is verboden in het hele huis

Huurperiode

De huurperiode vangt aan om 15.00 uur  van de dag van huur en eindigt om 11.00 uur van de dag van huur. Het gehuurde dient bij het einde van de huurtermijn bezemschoon  te worden opgeleverd.

Annulering

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd. 
Indien de huurder de overeenkomst annuleert in de periode tot 6 weken vóór de begindatum van de huurperiode, blijft hij 30% van de huurprijs verschuldigd; bij annulering tot 3 weken 50 % en vanaf 2 weken tot aan de begindatum van de huurperiode 80 %.
 Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.

Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat en opgeruimd weer achter te laten. Grote schoonmaakkosten zijn wel in de huurprijs inbegrepen.

Gladde steigers

De steigers rondom het huis en de brug naar het huis kunnen bij vochtig weer heel erg glad zijn.
De huurder verklaart met het aangaan van de huurovereenkomst hiervan op de hoogte te zijn en ook de personen die hij meeneemt/uitnodigt in de Plashut daarvan op de hoogte te hebben gebracht en de verhuurder te vrijwaren voor ieder vorm van schade die hij of zijn gasten in de Plashut leiden ten gevolge van deze gladheid.

Schade

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Huurder is verplicht deze schade aan verhuurder te melden. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

Tekortkoming verhuurder

Indien verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft huurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de tekortkoming door verhuurder  daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan verhuurder mee te delen.  Verhuurder zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding.

Tekortkoming huurder

Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt, heeft verhuurder het recht om nakoming en/of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft verhuurder het recht zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden. Wanneer verhuurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.